کلیدواژه‌ها = تجربه
خوانش نمونه هایی از معماری معاصر ایران بر اساس هستی شناسی مسطح و شی محور

دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، اسفند 1402، صفحه 140-155

10.22034/scart.2024.140010.1401

کیارش میلانی نیا؛ محمد رضا شریف زاده؛ حسین سلطان زاده