کلیدواژه‌ها = ذایقۀ مخاطب
تحلیلی جامعه‌شناختی سینمای کمدی در دهۀ نود (مورد مطالعه: فیلم تگزاس)

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 85-70

https://doi.org/10.34785/J016.2021.983

پرنیا رضی پور؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ فرح ترکمان