کلیدواژه‌ها = فرهنگ اخلاقی
تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی رفتارهای اخلاقی ایرانیان در متون خلقیات‌نویسی

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 185-164

doi.org/10.34785/J016.2022.033

احسان خان‌محمدی؛ رامین مرادی؛ سید صمد بهشتی؛ حمدالله اکوانی