کلیدواژه‌ها = هویت جمعی
فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 109-126

10.22034/scart.2023.62485

بهمن غلامی؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری