کلیدواژه‌ها = نظریۀ عاملیت اثر هنری آلفرد جل
تکنولوژی و تحول جایگاه اجتماعی شیء هنری-آیینی (مورد مطالعه: "علامت" در شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402

سمیه کاظمی؛ زهرا رهبرنیا؛ اصغر ایزدی جیران؛ رحمان شریف‌زاده