کلیدواژه‌ها = مطالعات تطبیقی
خوانش فیلم «زنی به نام نیکیتا» براساس اسطوره‌شناسی تطبیقی ساخت‌گرای جوزف کمبل

دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، اسفند 1402، صفحه 36-48

10.22034/scart.2023.62880

فاطمه مهرابی؛ افسانه قانی