کلیدواژه‌ها = جنیست
مصرف شبکه‌های اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: جوانان 18 تا 29 ساله شهرستان ایذه)

دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، اسفند 1402، صفحه 114-127

10.22034/scart.2024.139492.1338

حسین ملتفت؛ مرضیه شهریاری؛ سعیده صفی پور