مطالعه کیفی تضادهای اجتماعی مرتبط با دین (میدان مطالعه: استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران

2 استادیار جامعه شناسی ، گروه جامعه شناسی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استادیار جامعه شناسی ،گروه جامعه شناسی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

دین بر آن است که نقش خود را به عنوان عامل وحدت بخش ایفا کند در حالی که باورهای دینی و مذهبی گاه منجر به رفتارهای ضد اجتماعی و تنش زا می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی تضادهای اجتماعی مبتنی بر دین در نیم قرن اخیر در استان کردستان می‌پردازد و چگونگی نقش دین در تضعیف یا تشدید تضادهای اجتماعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. امیل دورکیم، مرتون و پاسونز  نقش انسجام بخشی به دین می­دهند و کارکرد دین را محفاظت از جامعه می‌دانند. از سوی دیگر مارکسیست­ها معتقدند که دین نه تنها تضادهای اجتماعی را از بین نمی‌­برد، بلکه آن را تشدید می­کند. پژوهش حاضر از رویکرد برساخت گرایانه و روش‌های تاریخی کتابخانه‌ای و تاریخ شفاهی و قوم نگاری استفاده کرده و با ابزار اسنادی مانند کتاب، روزنامه و مصاحبه با افراد آگاه، تجربیات زیسته جامعه را بر اساس نظریات موجود مورد مطالعه قرار داده است. بر اساس یافته‌ها تضادها در کردستان گاهی بین فردی گاه بین فرقه‌ای، گروه­های مذهبی یا سکولار بوده است. گاهی این تضادها به صورت فکری و گاه به صورت فیزیکی و نیروهای قهری، در بلند مدت یا کوتاه مدت تقویت یا تضعیف شده است. نتایج حاکی از آن است که در جامعه مورد پژوهش دین به هفت شیوه بر تضادهای اجتماعی تأثیر می‌گذارد. از آن میان در یک مورد دین انعکاس دهنده‌ی تضاد، در سه مورد از بین برنده، پوشاننده و تضعیف کننده‌ی آن و در سه مورد دیگر منشأ، تقویت کننده و تداوم بخش تضادهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative study of social conflicts related to religion (Kurdistan province)

نویسندگان [English]

  • Seyed Yasin Hosseini 1
  • Hasan Mohaddesi 2
  • Mohammad Bagher Tajeddin 3
1 PhD student in Cultural Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Religion is supposed to play its role as a unifying factor, while religious beliefs sometimes lead to anti-social and destructive behaviors. The present study examines the social conflicts based on religion in the last half century in Kurdistan province and studies the role of religion in weakening or intensifying social conflicts. Emile Durkheim, Merton and Passons give religion a role of cohesion and consider the function of religion to protect society. On the other hand, Marxists believe that religion not only does not eliminate social contradictions, but also aggravates them. The current research has used the constructivism approach and library historical methods, oral history and ethnography and has studied the lived experiences of the society based on existing theories with documentary tools such as books, newspapers and interviews with knowledgeable people. According to the findings, conflicts in Kurdistan were sometimes between individuals, sometimes between sects, religious or secular groups. Sometimes these contradictions are intellectually and sometimes physically and coercive forces are strengthened or weakened in the long or short term. The results indicate that in the researched society, religion affects social conflicts in seven ways. Among them, in one case, religion reflects the conflict, in three cases, it destroys, covers and weakens it, and in the other three cases, it is the origin, strengthening and continuation of the conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Conflict
  • Religion
  • Kurdistan
  • Secularism
  • Ideology