تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی در تاب آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در راستای سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش1

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22034/scart.2023.62910

چکیده

تأثیر سرمایه اجتماعی بر تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با توجه به تأکید سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش بر وزارت آموزش و پرورش به عنوان مؤلد سرمایه اجتماعی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. پیرو روش مطالعه موردی و تجزیه و تحلیل مصاحبه‌های باز صورت گرفته با دانشجویان دارای تاب‌آوری تحصیلی بالا، پایین و متوسط در پژوهش مذبور (32 نفر)، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از بین 37 مفهوم در کدگذاری باز، 8 مفهوم در کدگذاری محوری در تبیین اعتماد و مشارکت عمودی و افقی در سطح بالا و پایین مستخرج گردید. اعتماد افقی و عمودی بالا با مفاهیم «وجود مسئولیت اجتماعی بالای دانشجویان» و «میزان بالای اعتماد فردی و درون گروهی» بیشتر در بین دانشجویان دارای تاب آوری تحصیلی بالا و متوسط مطرح شد. در کنار این موضوع، اعتماد افقی پایین (ضعف ساختارهای بوروکراسی دولتی) و اعتماد عمودی پایین (پایین بودن اعتماد جمعی) نیز در بین تعدادی از دانشجویان دارای تاب آوری تحصیلی بالا و متوسط نیز دیده می‌شود. مؤلفه‌ی اصلی مشارکت افقی و عمودی بالا و پایین در بین دانشجویان دارای تاب‌آوری تحصیلی بالا و متوسط به ترتیب عبارتند از «مشارکت مدنی زیاد» و «روابط رودرو و داشتن همبستگی مکانیکی زیاد»؛ «نبود ارتباط مؤثر با دانشجویان» و «تصور خیر محدود داشتن». طبق نتایج تحقیق، ضروری است دوباره بر بندهای سیاست‌های کلی ایجاد تحول که ارتباط زیادی با تقویت مشارکت سیاسی و مشارکت دانشجویان در مسائل دانشگاه، درگیری و مشارکت دانشجویان در سطح جامعه دارند در سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه تأکید شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the effect of social capital on the academic resilience of Farhangian University students in line with the general policies of creating transformation in the education system

نویسنده [English]

  • Roghayeh Alaei
Assistant Professor, Department of Educational Science, Farhangian University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The effect of social capital on the academic resilience of Farhangian University students has been investigated in this research, considering the emphasis of the general policies of creating transformation in the education system on the Ministry of Education as a producer of social capital. Following the method of case study and analysis of open interviews conducted with students with high, low and medium academic resilience in the mentioned research (32 people). The findings show that out of 37 concepts in open coding, 8 concepts in axial coding in explanation vertical and horizontal trust and participation were extracted at the top and bottom levels. High horizontal and vertical trust with the concepts of "existence of high social responsibility of students" and "high level of individual and intra-group trust" were raised mostly among students with high and medium academic resilience. The main components of high and low horizontal and vertical participation among students with high and medium academic resilience are, respectively, "high civic participation" and "face-to-face relationships and having high mechanical solidarity"; "Lack of effective communication with students" and "Having a limited idea of good". According to the results of the research, it is necessary to re-emphasize the clauses of the general policies of creating transformation that have a lot to do with strengthening the political participation and participation of students in university issues, the involvement and participation of students at the community level in the policies and programs of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trust
  • participation
  • social capital
  • academic resilience