دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، فروردین 1403 
تفسیر گیرتزی فاصلۀ خود واقعی و خود ایدئال در بستر واقعیت اشتغال

10.22034/scart.2023.138966.1303

سمانه سادات سدیدپور؛ علیرضا قبادی؛ سیدهادی مرجایی؛ مارگریت وتو


تحلیل نقش بازیگران موثر درآینده ارتباطات سلامت در ایران

10.22034/scart.2024.139724.1361

ملیحه سالمیان؛ ماندانا صنیعی؛ آنی میرزاخانیان؛ نادر صادقی لواسانی