تحلیل نتنوگرافیک ـ نشانه شناختی فضای جنسیتی در شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دکترای جامعه شناسی فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/scart.2023.138801.1288

چکیده

  گسترش روزافزون فضای مجازی در میان کاربران ایرانی روابط گفتمانی میان دو جنس را قویاً متأثر ساخته است. هدف این پژوهش تحلیل فضای جنسیتی حاکم بر جهان مجازی با استفاده از روش نتنوگرافی، تحلیل نشانه‌شناختی و تحلیل مضمونی است. ابژه های مورد مطالعه به طور خاص، تعاریف و معانی، رابطۀ گفتمانی قدرت و صورت‌های نمادین رابطۀ میان دو جنس  است. یافته‌ها نشانگر اهمیت وجوه جنسی و اروتیک میان دو جنس و نیز پدید آمدن صمیمیت عمومیت‌یافته هستند. روابط میان دو جنس در سطح گفتمانی قدرت نابرابر است. مردان در برابر بحران مردانگی مکانیزم‌های گوناگونی دارند که شامل نفی صورت‌های جدید و تثبیت زنان در شکل موجودات احساس‌زده، ایجاد صورت جدیدی از مردانگی و نیز به کار بردن مکانیزم‌های قبلی دون‌ژوانیسم و غیرت‌ورزی است. زنان گرچه مقاومت‌هایی به صورت خودیابی های زنانه دارند، اما در نهایت با پناه بردن به مستورگی/تجدد، عشق‌پروری و احساس زدگی منفعلانه خود را در صورت‌های کلیشه‌ای قبلی تثبیت می‌کنند. در نشانه‌شناسی فضا نیز نه‌تنها زنان در شیء‌واره‌ترین صورت، و در کنار سایر عناصر بریکولاژ هدونیستی و از طریق انطباق با امر لاکچری‌ و در کنار سایر موضوعات لذت تبدیل به امری هدونیستی شده‌اند، بلکه در فانتزی-های خود نیز علیرغم برخی مقاومت‌ها به دنبال همگرا شدن با مردان از نظر بی‌پروایی و لذت‌گرایی، و نیز مصرفی-سازی و رمانتیک‌سازی روابط هستند که در نهایت به تثبیت روابط گفتمانی قبلی می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The net-nographic - semantic analysis of gender space in social networks

نویسندگان [English]

  • mohammad saeed zokaei 1
  • simin veisi 2
1 Professor, Department of sociology, Faculty of Social Science, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Ph.D. in Cultural Sociology, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Iranian virtual space has had an impact on the discursive relations between the two sexes. This research aims to investigate the gender space that governs the Iranian virtual space, including definitions and meanings, the discursive relationship of power and the symbolic forms of the relationship between the two sexes through virtual ethnography and semiotic and thematic analysis. The findings indicate the importance of sexual and erotic aspects between the two sexes and the emergence of generalized intimacy. Gender relations are unequal at the power discourse level. Men have different mechanisms against masculinity crisis which include the rejection of new changes and the stabilization of women in the form of sensitive beings, the creation of a new face of masculinity, as well as the use of previous mechanisms as don juanism and jealousy. Although women have resistances in the form of Female self-discoveries, they ultimately by taking refuge in decency/modernity, being sensitive and being love nurturerer, passively establish themselves in the face of previous stereotypes. In the semiotics of space, not only have women in their most commodified form and along with other elements of hedonistic bricolage and through compliance with luxurious object become hedonistic along with other subjects of pleasure, but also in their fantasies, despite some resistance, they seek convergence with men in recklessness and hedonism, and also consumerization and romanticizing relationships which ultimately lead to the consolidation of previous discourse relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gender
  • gender discourse
  • gender space
  • power discourse relationship
  • gender mechanisms