نویسنده = محمد زاده، حسین
مفهوم پردازی جنبش‌های محیط زیستی پیرامونی در ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 157-173

doi.org/10.34785/J016.2022.044

سیدحسین سراج زاده؛ جمیل رحمانی؛ کرم حبیب‌پور گتابی؛ حسین محمد زاده