نویسنده = پیام زین العابدینی
خاصگی رسانه سینما در عصر دیجیتال: قیاس تطبیقی سینمای گسترش یافته و سینمای داستانگوی آمریکا

دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، اسفند 1402، صفحه 1-20

10.22034/scart.2024.139893.1380

پیام زین العابدینی؛ بهروز محمودی بختیاری


کلیشه سازی جنسیتی و بازنمایی زنان در سینمای ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1402، صفحه 19-35

10.22034/scart.2023.62715

پیام زین العابدینی؛ حوری شفیعیون