نویسنده = ���������������� ����������������
تحلیل گفتمان و تبیین نوع بازنمایی خانواده در سریال میکائیل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402

عبدالطیف کاروانی؛ مهدی کاوه؛ سامان یوسفوند