نویسنده = ������ ������������ �������� ��������
تحلیل جامعه‌شناختی دنیای هنر فرش (مورد مطالعه: منطقۀ اراک)

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 77-54

https://doi.org/10.34785/J016.2021.719

اعظم راودراد؛ امیر حسین چیت سازان؛ اعظم جلولی