نویسنده = میرزایی، حسین
بررسی جامعه شناختی فرهنگ انرژی در بین کنشگران ساخت مسکن و ساختمان

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 118-92

مجید فاطمی خصال؛ حسین میرزایی؛ صادق صالحی؛ حسین اکبری


فرهنگ‌های مختلف مصرف انرژی (مورد مطالعه خانوارهای مشهدی)

دوره 3، شماره 4، دی 1400، صفحه 40-21

https://doi.org/10.34785/J016.2022.002

بتول محمودمولائی کرمانی؛ حسین میرزایی؛ مهدی کلاهی؛ مهدی کرمانی