نویسنده = غروی منجیلی، فریبا
تأثیر طبقه و سرمایه‌‌های اجتماعی و فرهنگی بر سلایق هنری (مورد مطالعه: شهر شیراز)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 167-147

https://doi.org/10.34785/J016.2022.012

رسول یوسفی؛ فتح الله زارع خلیلی؛ مجیدرضا مقنی پور؛ فریبا غروی منجیلی