نویسنده = حسینی، سید یاسین
مطالعه کیفی تضادهای اجتماعی مرتبط با دین (میدان مطالعه: استان کردستان)

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 47-21

سید یاسین حسینی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد باقر تاج الدین