نویسنده = مرادخانی، همایون
مطالعات فرهنگیِ ایرانی، نادیده گرفتن فرودستان و سیاست زدایی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 84-67

doi.org/10.34785/J016.2022.021

سیده عفت ابراهیمی؛ سیاوش قلی پور؛ همایون مرادخانی