نویسنده = پوریانی، محمد حسین
تحلیل داده بنیاد فرهنگ بیگانگی شغلی در نظام بوروکراسی ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 221-205

اعظم رقیمی؛ محمد حسین پوریانی؛ علیرضا محسنی تبریزی