نویسنده = فیروزجاییان، علی اصغر
مساله فراغت انحرافی در میان جوانان

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 204-186

علی اصغر فیروزجاییان؛ زهرا سعادتی چافی