نویسنده = شاهی صنوبری، سمانه
درک کودکان از کلیشه‌های جنسیتی (تحلیل نقاشی کودکان 6 تا 12 ساله شهر مشهد)

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 100-117

مجید فوادیان؛ سمانه شاهی صنوبری؛ مونا خیامی؛ ملیحه افشارکهن