نویسنده = سهراب زاده، مهران
بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه‌پسند ایران در دهه 70

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 24-47

doi.org/10.34785/J016.2022.037

مهران سهراب زاده؛ اسداله بابایی فرد؛ شیوا آقابزرگی زاده