نویسنده = ���������� ������������ ��������
تکنولوژی و تحول جایگاه اجتماعی شیء هنری-آیینی (مورد مطالعه: "علامت" در شهر اصفهان)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 127-146

سمیه کاظمی؛ زهرا رهبرنیا؛ اصغر ایزدی جیران؛ رحمان شریف‌زاده