کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
تحلیل زمینه های فرهنگی امکان تحقق جامعه مدنی در ایران (مورد مطالعه: فضای مجازی)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-44

مسعود جهانگیری؛ علیرضا اسمعیل زاد؛ احسان شاکری خوئی


واکاوی رویکرد جرم شناسی فرهنگی به نژاد و جنسیت

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 40-22

https://doi.org/10.34785/J016.2021.103

معاذ عبدالهی؛ جوانمیر عبدالهی