نویسنده = قلی پور، سیاوش
مطالعات فرهنگیِ ایرانی، نادیده گرفتن فرودستان و سیاست زدایی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 84-67

doi.org/10.34785/J016.2022.021

سیده عفت ابراهیمی؛ سیاوش قلی پور؛ همایون مرادخانی


بازنمایی هویت زن در ضرب‌المثل‌های «لکی»

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 88-65

https://doi.org/10.34785/J016.2021.251

جلیل کریمی؛ سیاوش قلی پور؛ زینب علیمرادی