کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان
تحلیل گفتمان بازنمایی خانواده در سریال میکائیل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 45-60

عبدالطیف کاروانی؛ مهدی کاوه؛ سامان یوسفوند


تحلیل گفتمان فرهنگ زیست محیطی در ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 127-106

https://doi.org/10.34785/J016.2020.371

قاسم زائری؛ انور محمدی