کلیدواژه‌ها = پوشش
شناسایی و طراحی مدل معنایی پوشش دختران پس از مصرف رسانه‌ای؛ تبیینی داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1403

10.22034/scart.2024.139923.1386

محبوبه موسیوند؛ حمیده حسین زاده


تحلیل جامعه شناختی پوشش روزمره و آئینی زنان در میان اقلیتهای مذهبی (مورد مطالعه: زرتشتیان و مندائیان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 22-1

https://doi.org/10.34785/J016.2022.009

رامونا محمدی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمد رضا شریف زاده؛ حسین اردلانی