کلیدواژه‌ها = جوانان
مصرف شبکه‌های اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: جوانان 18 تا 29 ساله شهرستان ایذه)

دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، اسفند 1402، صفحه 114-127

10.22034/scart.2024.139492.1338

حسین ملتفت؛ مرضیه شهریاری؛ سعیده صفی پور


مساله فراغت انحرافی در میان جوانان

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 204-186

doi.org/10.34785/J016.2022.034

علی اصغر فیروزجاییان؛ زهرا سعادتی چافی


سرمایه اجتماعی و مدارا نسبت به مجرمان

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 130-109

علی اصغر فیروزجاییان؛ نازنین فرزام