کلیدواژه‌ها = مصرف
مصرف شبکه‌های اجتماعی و گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: جوانان 18 تا 29 ساله شهرستان ایذه)

دوره 5، ویژه نامه 1402 (هنر و بازنمایی)، اسفند 1402، صفحه 114-127

10.22034/scart.2024.139492.1338

حسین ملتفت؛ مرضیه شهریاری؛ سعیده صفی پور


تبیین جامعه‌شناختی مصرف فیلم در شهر اصفهان

دوره 5، شماره 2، تیر 1402، صفحه 55-70

10.22034/scart.2023.62777

احسان آقابابایی؛ فاطمه السادات فاطمی؛ وحید قاسمی


مقایسه بین نسلی مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 145-124

https://doi.org/10.34785/J016.2021.581

مجید حسینی نثار؛ محمدرضا غلامی؛ رضا علیزاده


مصرف ایماژهای بدن در میان کاربران اینستاگرام در شهر سنندج

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 141-115

https://doi.org/10.34785/J016.2021.688

جمال محمدی؛ حسین دانش مهر؛ پرویز سبحانی