کلیدواژه‌ها = زن
مطالعه پدیدارشناختی زیست ـ جهان زنانه در شهر کرمانشاه

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-15

10.22034/scart.2023.62565

هایده مهدوی؛ نادر امیری؛ سیاوش قلی پور


بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه‌پسند ایران در دهه 70

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 24-47

doi.org/10.34785/J016.2022.037

مهران سهراب زاده؛ اسداله بابایی فرد؛ شیوا آقابزرگی زاده