کلیدواژه‌ها = ایدئولوژی
سوژه‌گی: آگاهی، تاریخ و فرهنگ

دوره 5، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-16

10.22034/scart.2023.62846

فاطمه گلابی؛ سجاد مسگرزاده


بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه‌پسند ایران در دهه 70

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 24-47

doi.org/10.34785/J016.2022.037

مهران سهراب زاده؛ اسداله بابایی فرد؛ شیوا آقابزرگی زاده


مطالعه کیفی تضادهای اجتماعی مرتبط با دین (میدان مطالعه: استان کردستان)

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 47-21

doi.org/10.34785/J016.2022.028

سید یاسین حسینی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد باقر تاج الدین


تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی رفتارهای اخلاقی ایرانیان در متون خلقیات‌نویسی

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 185-164

doi.org/10.34785/J016.2022.033

احسان خان‌محمدی؛ رامین مرادی؛ سید صمد بهشتی؛ حمدالله اکوانی