کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402

بهمن غلامی؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری


مقایسه بین نسلی مصرف کالاهای فرهنگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 145-124

https://doi.org/10.34785/J016.2021.581

مجید حسینی نثار؛ محمدرضا غلامی؛ رضا علیزاده