دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل انتقادی بازنمایی رفتارهای اخلاقی ایرانیان در متون ژانر خلقیات‌نویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

احسان خان‌محمدی؛ رامین مرادی؛ سید صمد بهشتی؛ حمدالله اکوانی


سنخ شناسی مفهوم هویّت - طبقه در سنّت تذکره نویسی عرفانی (طبقات الصوفیه و تذکره‌الاولیاء)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ آی ناز بردی پور


تحلیل نشانه شناختی تصاویر روی جلد کتب درسی با رویکرد مطالعات جنسیتی (موردمطالعه: کتب درسی مقطع ابتدائی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1401

سمیه سادات شفیعی؛ سیده زهرا حسینی فر


مطالعه کیفی تضادهای اجتماعی مرتبط با دین (میدان مطالعه: استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

سید یاسین حسینی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد باقر تاج الدین


برساخت بدن و هویت‌یابی دختران در رمانهای نوجوانی (مطالعه موردی: آثار عباس جهانگیریان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

مهناز جوکاری؛ سعید حسامپور


فرهنگ سیاه پوشی و بازنمایی ارزش ها (مطالعه پسران سیاه پوش ایلامی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1401

بهمن غلامی؛ یارمحمد قاسمی؛ صدیقه پیری