تعداد مقالات: 67

تحلیل جامعه شناختی پوشش روزمره و آئینی زنان در میان اقلیتهای مذهبی (مورد مطالعه: زرتشتیان و مندائیان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-20

https://doi.org/10.34785/J016.2022.009

رامونا محمدی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمد رضا شریف زاده؛ حسین اردلانی


واکاوی مفهوم فوکوییِ هیولا در تابلو ندیمه‌ها اثر ولاسکز

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 21-34

https://doi.org/10.34785/J016.2022.007

الهام شمس؛ بیان کریمی؛ مهدی محمدزاده


دربارۀ دختران چادریِ مدرن: ظهور نسلِ‌ «تری این وان» در ایران

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 38-24

فردین علیخواه؛ حمیده محمدزاده


مطالعه ی کیفی فرهنگ بدن سازی (مردان جوان شهر شیراز)

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 69-49

https://doi.org/10.34785/J016.2021.789

محسن آرامش پور؛ مجید موحد؛ جواد نعمتی


تحلیل جامعه‌شناختی دنیای هنر فرش (مورد مطالعه: منطقۀ اراک)

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 77-54

https://doi.org/10.34785/J016.2021.719

اعظم راودراد؛ امیر حسین چیت سازان؛ اعظم جلولی


تحلیلی جامعه‌شناختی سینمای کمدی در دهۀ نود (مورد مطالعه: فیلم تگزاس)

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 85-70

https://doi.org/10.34785/J016.2021.983

پرنیا رضی پور؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ فرح ترکمان


هنر درباری و خشونت نمادین (مورد مطالعه: طراحی قالی عصر صفوی)

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 101-78

https://doi.org/10.34785/J016.2021.743

آزاده یعقوب زاده؛ ابوالفضل عبدالهی فرد؛ محمد عباس زاده؛ عبدالله میرزایی؛ ناصر صدقی