تحلیل اثرات نهادهای آموزشی بر حیات موسیقی کلاسیک ایران

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 1-23

علی خاکسار؛ امین (ابوالفضل) هراتی


تحلیل جامعه شناختی پوشش روزمره و آئینی زنان در میان اقلیتهای مذهبی (مورد مطالعه: زرتشتیان و مندائیان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 22-1

https://doi.org/10.34785/J016.2022.009

رامونا محمدی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ محمد رضا شریف زاده؛ حسین اردلانی


بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه‌پسند ایران در دهه 70

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 24-47

مهران سهراب زاده؛ اسداله بابایی فرد؛ شیوا آقابزرگی زاده


واکاوی مفهوم فوکوییِ هیولا در تابلو ندیمه‌ها اثر ولاسکز

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 41-23

https://doi.org/10.34785/J016.2022.007

الهام شمس؛ بیان کریمی؛ مهدی محمدزاده


مطالعه کیفی تضادهای اجتماعی مرتبط با دین (میدان مطالعه: استان کردستان)

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 47-21

سید یاسین حسینی؛ حسن محدثی گیلوایی؛ محمد باقر تاج الدین


ظهور شبه فمینیسم نئولیبرال در صفحات اینستاگرامی زنان ایرانی

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 48-72

زهرا مجدی زاده؛ منصوره حجاری؛ عبدالله بیچرانلو


مطالعه ی کیفی فرهنگ بدن سازی (مردان جوان شهر شیراز)

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 69-49

https://doi.org/10.34785/J016.2021.789

محسن آرامش پور؛ مجید موحد؛ جواد نعمتی